Dla malucha  >  Dla przedszkolaka  >  Dla ucznia  >  Dla nauczyciela
Diagnoza dysleksji, dysortografii, dysgrafii (lub ryzyka wystąpienia tych problemów) z wydaniem opinii dla szkoły i komisji egzaminacyjnych

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Kilkanaście procent dzieci ma trudności z opanowaniem prawidłowego czytania i/lub pisania, które określa się pojęciem dysleksji. Nieumiejętność sprawnego czytania, brzydkie pismo i liczne błędy ortograficzne bardzo negatywnie wpływają na oceny szkolne, wyniki egzaminów, a także na samopoczucie i rozwój psychiczny dziecka. Dysleksję można jednak leczyć przez zastosowanie specjalnych metod edukacyjnych i dodatkowych ćwiczeń dobranych do indywidualnych trudności ucznia, wykonywanych samodzielnie w domu i podczas terapii z pedagogiem lub psychologiem.

Przyczyny dysleksji są różne u poszczególnych osób, dlatego bardzo ważna jest dokładna diagnoza przeprowadzona przez psychologa i pedagoga, którzy na jej podstawie opracują zalecenia terapeutyczne.

W jakim wieku dziecko powinno być przebadane pod kątem dysleksji?

Im wcześniej, tym lepiej. Jeśli u dziecka w klasach 0-I obserwujemy jakiekolwiek trudności w nauce czytania i pisania oraz inne symptomy ryzyka dysleksji (warto zasięgnąć opinii nauczycieli), należy niezwłocznie przeprowadzić badanie psychologiczno-pedagogiczne, które pomoże opracować program specjalnych działań edukacyjnych. Dzięki jego wdrożeniu w początkach nauki w szkole możemy uchronić dziecko od rozwinięcia się pełnych objawów dysleksji - inaczej mówiąc: na wczesnym etapie nauki dostarczyć mu tyle dodatkowych, odpowiednio dobranych do jego potrzeb ćwiczeń, by pomimo trudności rozwojowych opanowało czytanie i pisanie równie dobrze, jak większość rówieśników. Po badaniu w poradni wydawana jest opinia ze szczegółowymi zaleceniami, jakie umiejętności i w jaki sposób należy ćwiczyć, by przezwyciężyć trudności w nauce czytania i pisania.

Od klasy IV dziecko źle czytające i niepoprawnie piszące zaczyna mieć z tego powodu duże trudności na lekcjach wszystkich przedmiotów. Konieczność czytania coraz obszerniejszych tekstów oraz przygotowywania prac pisemnych zaczyna być dla ucznia coraz bardziej stresujące, a popełniane błędy zaniżają oceny. U większości dzieci dyslektycznych pozbawionych odpowiedniego wsparcia pojawia się niska samoocena, brak wiary we własne możliwości i niechęć do szkoły, często skutkująca jej unikaniem (ucieczką w chorobę lub wagarowaniem). Egzaminy na koniec szkoły podstawowej i gimnazjum wydają się nie do przebrnięcia dla - skądinąd często bardzo zdolnego- ucznia z powodu dużej ilości błędów ortograficznych i zbyt krótkiego czasu na zapoznanie się z pytaniami i napisanie odpowiedzi. Jeżeli zatem u ucznia pod koniec klasy III występują trudności w czytaniu (wolne tempo, "zacinanie się", liczne pomyłki, sylabizowanie lub głoskowanie, niezrozumienie treści) lub pisaniu (liczne błędy, wolne tempo, pismo nieczytelne), powinien zostać przebadany w poradni pod kątem dysleksji i uzyskać opinię wskazującą nauczycielom sposoby dostosowania wymagań wobec niego oraz zalecającą dodatkowe zajęcia terapeutyczne. Zwlekanie do V-VI klasy, które nierzadko się praktykuje, jest niekorzystne dla dziecka, ponieważ trudności nie tylko nie ustąpią samoczynnie, ale się utrwalą. W świetle znowelizowanego prawa oświatowego opinia stwierdzająca dysleksję lub inne trudności w uczeniu się może być wydana już po zakończeniu kl. III i będzie obowiązywać do końca edukacji - na co dzień w szkole oraz podczas wszystkich egzaminów. Najlepszym terminem na badanie i uzyskanie opinii jest zatem okres tuż po zakończeniu III lub na początku IV klasy.

Po co uczniowi potrzebna jest opinia?

Prawo oświatowe daje obecnie dzieciom z dysleksją oraz innymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się możliwość częściowego przynajmniej zrównania szans edukacyjnych z rówieśnikami. Opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną zobowiązuje nauczycieli do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia zgodnie z zawartymi w niej wskazaniami (np. nieobniżania ocen za błędy ortograficzne czy brzydki charakter pisma, wydłużenia czasu na wykonanie zadań pisemnych). Także w ocenie prac egzaminacyjnych na zakończenie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (matura i egzamin zawodowy) stosuje się specjalne kryteria. Maturzysta ze stwierdzoną głęboką dysgrafią może także wystąpić do z wnioskiem o możliwość pisania podczas egzaminu na komputerze lub maszynie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl).

Opinia nie jest lakonicznym zaświadczeniem uprawniającym do ulg w szkole. Przede wszystkim zawiera ona wskazania do pracy terapeutycznej z uczniem, dzięki której objawy dysleksji oraz towarzyszące jej problemy emocjonalne można znacznie złagodzić, a nawet zupełnie wyeliminować. Wszystko zależy od motywacji i zaangażowania dziecka, ale także - a może przede wszystkim - jego rodziców i nauczycieli. W naszej poradni udzielamy wskazówek, jak pracować samodzielnie w domu, prowadzimy również profesjonalną terapię dysleksji dla uczniów w każdym wieku. W opiniach wnikliwie opisujemy mechanizmy prowadzące do trudności w uczeniu się, zwracamy także uwagę nauczycieli na problemy emocjonalne dziecka i sugerujemy sposoby udzielenia mu wsparcia psychologicznego.

Jak przebiega badanie?

Diagnoza dysleksji i innych specyficznych trudności w uczeniu się to proces dosyć długotrwały (ok. 4-5 godzin podzielonych na 2 spotkania), ponieważ wymaga dokładnego zbadania przez psychologa i pedagoga poziomu rozwoju wielu złożonych procesów poznawczych, które biorą udział w procesie czytania i pisania, a także określenia, w jakim stopniu uczeń odbiega w zakresie tych umiejętności od normy wiekowej. Badamy m.in.:

 • - poziom inteligencji ogólnej,
 • - pamięć wzrokową i słuchową,
 • - percepcję wzrokową i słuchową,
 • - koordynację wzokowo-ruchową,
 • - sprawność manualną,
 • - lateralizację,
 • - koncentrację uwagi,
 • - cechy osobowościowe i specyfikę funkcjonowania emocjonalnego dziecka oraz ich wpływ na procesy uczenia się.

Badanie składa się z dwóch części: psychologicznej i pedagogicznej, przeprowadzanych podczas dwóch spotkań w dowolnej kolejności. Pierwsze spotkanie diagnostyczne rozpoczyna się od wspólnej rozmowy dziecka i rodzica ze specjalistą, podczas której zbieramy informacje istotne dla rozpoznania dysleksji (m. in. na temat przebiegu rozwoju oraz stanu zdrowia dziecka).

Badanie psychologiczne ma formę różnego rodzaju zadań, łamigłówek i układanek oraz rozmowy. Większość dzieci, także tych starszych, ocenia później badanie jako fajną zabawę. Czas spotkania (zależnie od przypadku i wieku potrzeba go od 1,5 do 2,5 godzin) mija szybko, bo różnorodność zadań sprawia, że dzieci nie nudzą się i nie męczą.

Podczas badania pedagogicznego (czas trwania ok. 1,5-2,5 godz.) ocenia się m.in. rozwój zdolności czytania i pisania oraz charakter popełnianych błędów. Także te zadania dobrane są tak, by dziecka nie znudzić i nie zmęczyć.

Badania prowadzimy z wykorzystaniem najnowszych, opartych na aktualnym stanie wiedzy naukowej metod testowych, umożliwiających obiektywną diagnozę charakteru i nasilenia trudności.

Po każdej części badań dziecko i rodzice informowani są o wstępnych wynikach - chętnie odpowiemy także na wszystkie pytania. Na zakończenie formułujemy szczegółową diagnozę przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu oraz wskazania, jakie sfery należy u dziecka rozwijać, by te trudności przezwyciężyć. Na jej podstawie wydajemy rodzicom pisemną opinię, którą dostarczają oni szkole.

Co trzeba przygotować?

Prosimy o przyniesienie na pierwszą wizytę:

 • - opinii o uczniu sporządzonej przez nauczyciela języka polskiego (formularz do pobrania tutaj), lub wychowawcę klasy,
 • - pracy pisemnej napisanej odręcznie,
 • - przykładowych zeszytów dziecka, w miarę możliwości od najwcześniejszych etapów nauki,
 • - opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),
 • - dokumentacji lekarskiej (niekoniecznie) 
 

Copyright 2007-2024 © ASTO. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podstawy prawne

Zobacz również inne nasze strony: Internetowe Kursy dla Nauczycieli   Nasza Poradnia